Psykiatrisk Ordbog

R

Rapport: Når man matcher andre fuldstændig.

Ratingskala: Spørgeskema. Bruges til at undersøge psykiske symptomer eller livskvalitet. Der findes to former. Den ene, selfratingskala, hvor man selv udfylder skemaet, og den anden, hvor man bliver interviewet af en, som udfylder skemaet med de svar, man giver. Der findes kvalitative skalaer til at vurdere, hvad man fejler og kvantitative skalaer til at vurdere, hvor slemt det er.

Rationalisering: Psykoanalytisk benævnelse for en forsvarsmekanisme, hvor man forsøger at forklare ubevidste følelser, tanker og handlinger, som er uacceptable. Man er ikke bevidst om grunden til følelserne, tankerne og handlingerne og finder derfor en acceptabel forklaring på dem.

Rationelle: fornuftige

Reaktionsdannelse: Psykoanalytisk benævnelse for en forsvarsmekanisme, hvor man erstatter uacceptable impulser med en modsatrettet handling. Hvis man f.eks. hader autoriteter, kan man reagere over for sin chef ved at være overdrevent venlig.

Realitetstestning: Testning af ens oplevelse af hvad der er virkeligt og hvad der er uvirkeligt. Hvis man er psykotisk har man problemer med sin realitetstestning.
Realitetstestningen foregår hele tiden gennem ens kommunikation med andre mennesker, hvor man har mulighed for at få korrigeret sine forkerte forestillinger, inden de evt. kan udvikle sig til vrangforestillinger.

Recidiv: Tilbagefald. Bruges i forbindelse med at man får en ny episode af en sygdom, man tidligere har haft. Pr. definition skal man have været rask i mindst to måneder, før man taler om recidiv, frem for at tale om at man stadig har sygdommen.

Recovery: Recovery (psykisk rehabilitering) er brugerens proces og handler om at komme videre i sit liv. Det er en personlig proces, der ændrer blandt andet værdier, følelser, mål og roller. Det er en måde at leve et tilfredsstillende liv på, på trods af de begrænsninger, som sygdom og misbrug kan forårsage.

Recovery-orienteret tilgang: En tilgang der primært forstår psykiske problemer og psykotiske symptomer som reaktioner på ydre pres, oplevelser i livet eller traumatiske begivenheder. Forståelsen bygger desuden på at mennesker kan lære at håndtere livet på trods af disse oplevelser og kan komme sig fra de psykiske problemer.

Refleksion: en overvejelse over eller betragtning af en situation, noget man tænker over efterfølgende - kunne man f.eks. have handlet anderledes?

Regrediere: gå tilbage til et tidligere udviklingsstadie.

Regression: Psykoanalytisk begreb. Hvis man regredierer i forbindelse med en psykisk sygdom, opfører man sig på nogle områder som om man befinder sig i en tidligere udviklingsfase. F.eks. kan man regrediere, hvis man er indlagt på en psykiatrisk afdeling, hvor man kan opføre sig mere hjælpeløst end man ellers ville gøre.

Rehabilitering: Genoptræning.

Relation: Personlig forbindelse mellem mennesker af en vis varighed.

Respekt: Som værdi. At opfatte det enkelte menneske som enestående og med ret til selvbestemmelse.

Respons: reaktion

Restituere: genoprette, komme sig

Retslig: Rettigheder opnået gennem lovgivning

Retspsykiatri: Et område inden for psykiatrien, der beskæftiger sig med behandling af psykiske lidelser, og som en følge heraf er mistænkt eller dømt for en lovovertrædelse.

Retspsykiatrisk afdeling: Psykiatrisk afdeling, hvor man behandler patienter som er dømt for at have gjort noget ulovligt og i stedet for en straf er idømt psykiatrisk behandling.

Retspsykiatrisk dom: En borger, der har begået kriminalitet, og som i gerningsøjeblikket har været utilregnelig på grund af sindssygdom eller tilstande, der kan sidestilles hermed, og i stedet for straf idømmes psykiatrisk behandling.

Retssikkerhed: Juridisk regulering, der sikre borgernes rettigheder.

Revalidering: Genoptræning af arbejds- og erhvervsevne i form af hjælp til uddannelse eller omskoling. Mens man er under revalidering, får man økonomisk støtte, revalideringshjælp, fra kommunens socialforvaltning.

Rigiditet: Stivhed i musklerne eller psykisk rigiditet, dvs. at man er ufleksibel.

Ringhedsfølelse: Følelse af mindreværd. Kan være et symptom på depression.

Ritualer: Stereotype handlinger, som man foretager igen og igen uden at det har et rimeligt formål. Udtrykket bruges om tvangshandlinger som kan være symptom på obsessiv compulsiv tilstand, skizofreni, autisme eller aspergers syndrom.

Rohrschachtest: En personlighedstest, som benyttes meget i forbindelse med psykologisk testning, hvor man undersøger psykisk sygdom. Ved testen bliver man bedt om at beskrive hvad man kan se i en række billeder, som består af blækklatter. Testen kaldes en projektiv test, fordi man ved at leve sig ind i billederne fortæller noget om hvad man tænker på. På den måde kan undersøgelsen afspejle træk i personligheden og vise om man er tæt på at være psykotisk.