Psykiatrisk Ordbog

U

Ubevidste: Det ubevidste er ifølge psykoanalytisk teori et område af psyken, hvor man har en viden, man ikke er bevidst om. Når man ikke er bevidst om det ubevidste, skyldes det at det indeholder drifter, impulser, tanker og følelser, som man ikke kan acceptere at man har. De ubevidste tanker og følelser viser sig i drømme og somme tider i fortalelser, en såkaldt freudiansk fortalelse. I analytisk psykoterapi arbejder man med at få viden om sit ubevidste og at acceptere det.

Udad-projicerende: Give andre skylden for egne negative sider.

Udadreagerende: Adfærd, hvor en persons opførsel er aggressiv eller voldsom.

Udbrændthedssyndrom: Ikke en psykiatrisk diagnose men en betegnelse for en række psykiske symptomer, man risikerer at få, hvis man gennem længere tid har været overanstrengt fordi man har arbejdet for meget eller fordi man har været under pres. Symptomerne er bl.a. udtalt træthed, irritabilitet, tristhed, følelse af ikke at slå til og følelse af håbløshed. Man er specielt sårbar over for at blive udbrændt, hvis man er følsom og pligtopfyldende.

Udgang: Tilladelse til at forlade afdelingen.

Udredning: Undersøge og klarlægge. Afdækning og beskrivelse af patientens situation.

Udviklingshæmmet: Hæmmet i udviklingen, enten inden for bestemte områder af psyken eller mere generelt, mentalt retarderet.

Udviklingspsykologi: retning inden for psykologien, der beskæftiger sig med de psykologiske forandringer, der sker i mennesker i løbet af deres liv.

Umyndiggørelse: Hvis man ikke er i stand til at tage vare på sig selv, sine børn eller sine penge, fordi man er alvorligt dement, udviklingshæmmet eller har en anden form for alvorlig psykisk eller fysisk, kan man ifølge værgemålsloven blive umyndiggjort. Det betyder at man får en værge, som skal hjælpe en, f.eks. med at styre økonomien. Hvis tilstanden er midlertidig, eller der er andre grunde til det, kan et værgemål gøres tidsbegrænset. Under alle omstændigheder skal et værgemål ophæves, hvis det ikke længere skønnes nødvendigt.

Underbevidsthed: Det samme som førbevidsthed. Tanker, forestillinger, følelser og impulser som man egentligt godt ved man har men som man ikke umiddelbart er bevidst om. På den anden side er det heller ikke så langt væk fra bevidstheden at det er ubevidst.

Underretning: Skriftlig eller mundtlig henvendelse til kommunen omkring alvorlig bekymring for et barn.

Understimulering: Hvis børn ikke bliver stimuleret nok, dvs. at de ikke får nok følelsesmæssig og social kontakt fra voksne, kan de udvikle sig langsommere end normalt.
Ungdomspsykiatri: Den del af psykiatrien, der handler om de psykiske sygdomme, der især forekommer mens man er ung. Dækker normalt aldersgruppen 14-21 år.

Undgomssløvsind: Tidligere brugt betegnelse for skizofreni.

Unipolar: I modsætning til bipolar. Bipolar affektiv sindslidelse er en sygdom, hvor man har manier med eller uden depressioner. Derimod bruges begrebet unipolar depression eller mani ikke som diagnose. I stedet hedder det bare depression eller manisk enkeltepisode.

Utilregnelighed: Begrebet bruges i forbindelse med f.eks. straffeloven, hvor man ikke kan tilregnes straf, dvs. idømmes straf, selv om man har begået noget kriminelt, hvis man var sindssyg på gerningstidspunktet.