Psykiatrisk Ordbog

V

Vaghed: At være vag vil sige at man udtrykker sig upræcist og i overordnede vendinger. En såkaldt formel, dvs. formmæssig tankeforstyrrelse ved skizofreni hvor vagheden kan blive så udtalt at det, der bliver sagt, ikke giver mening.

Vaginisme: Skedekramper. Spændinger i bækkenbundsmusklerne, som gør at en kvinde har svært ved at gennemføre samleje.

Vanrøgt: At man ikke er i stand til at drage omsorg for sit barn, f.eks. fordi man har en psykisk lidelse eller et misbrug.

VAS-skala: visuel analog skala, som bruges ved bedømmelse af smerter

Vaskulær demens: Næst efter Alzheimers demens den hyppigste form for demens. Sygdommen skyldes dårlig blodforsyning til hjernen på grund af dårligt kredsløb, som giver blødninger eller små blodpropper i hjernen.

Verbale: er det mundtlige, det som har med sproget at gøre.

Vidtgående psykisk handicap: Det samme som mental retardering, dvs. at man er svagt begavet og at man ofte også har motoriske handicap i form af f.eks. spastiske lammelser.
Begrebet bruges i love og cirkulærer.

Vinterdepression: En vinterdepression er en depression, der begynder i efteråret. Den går over igen efter nogle uger eller måneder, og senest i løbet af foråret. Når man har en vinterdepression har man de samme symptomer som ved andre former for depression, bl.a. er man trist, har ingen energi og har et stort behov for at sove. En vinterdepression kan bl.a. behandles med lys.

Visualisering: synliggørelse, hvor man danner sig et indre billed af det, man ønsker sig meget. Teknikken har mange lighedspunkter med meditation.

Voyeurisme: Seksuel afvigelse, hvor man belurer andre, der klæder sig af eller dyrker sex.

Vrangforestillinger: Forkerte forestillinger, som ikke deles af andre mennesker med samme religiøse eller kulturelle baggrund. Vrangforestillingerne handler ofte om at man er en berømt person, at man bliver forfulgt, at man fejler noget, man ikke fejler, at fremtiden ser sort og truende ud, at man står over for økonomisk fallit, eller at man et meget dårligt menneske. Vrangforestillingerne kan være systematiserede, dvs. at de udgør et sammenhængende system eller de kan være mere sporadiske. Man kan være mere eller mindre overbevidst om hvor rigtige vrangforestillingerne er. Jo mere overbevist man er, jo mere handler man i overensstemmelse med vrangforestillingerne, f.eks. ved at man anmelder til politiet at man bliver forfulgt. Hvis man har vrangforestillinger er man psykotisk. Vrangforestillinger er symptom på bl.a. psykose, skizofreni, mani eller alvorlig depression. Bizarre vrangforestillinger er vrangforestillinger, som er fuldstændigt umulige og uacceptable, som f.eks. at blodet i ens årer løber den forkerte vej eller at man bliver forfulgt af marsmænd. Hvis man har vedvarende bizarre vrangforestillinger, har man skizofreni.

Vægttab: Kan være symptom på psykisk eller fysisk lidelse. Ved alvorlige depressioner har man oftest dårlig appetit og taber sig. Hvis man har anoreksi, taber man sig fordi man har en forestilling om at man er for tyk og derfor spiser mindre, motionerer osv. For at der er tale om anoreksi skal man veje mere end 15 procent mindre end normalvægten. Ufrivilligt vægttab kan også være tegn på en række fysiske sygdomme, bl.a. kræft.

Værdibaseret ledelse: ledelse, der tager udgangspunkt i de overordnede værdier på arbejdspladsen.

Værdighed: Begrebet anvendes om en persons udstråling og om en persons evne til at bære stor modgang i livet.

Værgemål: Hvis man ikke er i stand til at tage vare på sig selv, sine børn eller sine penge, fordi man er alvorligt dement, udviklingshæmmet eller har en anden form for alvorlig psykisk eller fysisk, kan man ifølge værgemålsloven blive umyndiggjort. Det betyder at man får en værge, som skal hjælpe en, f.eks. med at styre økonomien. Hvis tilstanden er midlertidig eller der er andre grunde til det, kan et værgemål gøres tidsbegrænset. Under alle omstændigheder skal et værgemål ophæves, hvis det ikke længere skønnes nødvendigt.